DMU - Fyens motorsport - ALMK -

Menu:

Tilbage til forsiden

 

 

 

DMUs Sportsudvalg for Trial

 

 

 

Referat  SU Møde d. 08-04-2014

 

Deltager på mødet: SU Formand – Nicolaj Schmidt, SK formand – Hans Jørn Beck, Kassere for RTS – Thomas Ertmann

1.      Nyheds mail

§  Nyheds mailen blev overdraget

2.      Ungdoms DM

§  RTS har godt gang i forberedelserne til ungdoms DM, SK udsteder PR tilladelse.

§  SU betaler medaljer, champagne, krans.

§  SU giver tilskud på 1500kr plus fritagelse af løbsafgift.

Efter punkt 2 forlod Thomas Ertmann mødet

3.      Evaluering af DM1

§  Første DM afdeling i Øster Hornum var efter SUs opfattelse, godt tilrette lagt med sektioner af tilpas sværhedsgrad på tværs af alle klasser, dog mener SU at det er meget vigtigt at transport ruten er tydligt afmærket, som det er beskrevet i arrangør håndbogen.

4.      Bedømmere

§  SU opfordrer kørerne til at vise hensyn til de frivillige bedømmere og selv gøre aktiv indsats for at få klippet strafpoint,  så bedømmeren løber mindst muligt.

5.      Skiltning

§  Alle arrangører skal bruge samme model type skilte fra og med 2015. ( samme type som allerede anvendt i de fleste klubber )  nærmere beskrivelse følger.

6.      Uddannelse

§  Punkt overgår til næste møde

7.       Video

§  Lanceres efter mødet

8.      Information

Nicolaj sender info ud omkring løb, regelændringer osv. på DMU’s hjemmeside, facebook og nyhedsmail.

9.      Eventuelt

§  Næste møde 06-05-2014

 

Referat Møde SU Trial -  dato  11/2 /2014

Sted: Via. Skype

Mødetid: 20.00

Deltagere: Hans Jørn Beck (HJB), Leif Nielsen (LN), Nicolai Schmidt (NS)

 

 

Leif

1.       Leif træder ud af sportsbladet med omgående virkning, men fortsætter med motorbladet

Videoer

1.       Der skal tilføjes videoklip fra et løb, præmie overrækkelse osv.

2.       Lancering på YouTube, Facebook, og link på de forskellige klub sider

3.       Video er godkendt hvis de rettelser, der er beskrevet i punkt 1. bliver udbedret

Official uddannelse

1.       Status på uddannelse er at vi nu har grundlanget på plads for uddannelses materialet

2.       Hans jørn overtager fra leif, da leif stopper i sports udvalget

Sektions håndbog

1.       Hans jørn har oversat den norske håndbog og den er godkendt efter nogle små rettelser

2.       håndbogen sendes til de forskellige klubber

3.       håndbogen lægges ud på trialsport og nicolaj sender emails

Nyheds mail

1.       Nicolaj finder inden næste møde løsning med Thomas Ertmann

Ungdoms DM

1.       Rebild Trialsport arrangere

2.       Dato fast lægges inden næste møde

Motorbladet

1.       Leif Nielsen forsætter med at skrive i motorbladet indtil der er fundet en mere holdbar løsning

Repræsentantskabsmøde

1.       Beretningen for trial er skrevet og godkendt af de øvrige medlemmer i SU

Cup’en

1.       Cup’en udgår da eftersom der ikke længere er den ikke har haft den ønskede virkning, der arbejdes på et nyt system…

 

 

Referat Møde SU Trial -  dato  24/10/2013

Sted: Via. Skype

Mødetid: 20.00

Deltagere: Hans Jørn Beck (HJB), Leif Nielsen (LN), Nicolai Schmidt (NS)

 

 

 

Dagsorden

1: Sidste Møde.  Se referat.

Der var ingen kommentarer til referatet ud over at der stadig mangler at blive lavet uddannelse/kursusmateriale og strategi for vores officialuddannelse.

LN.  Arbejder videre med dette.  Deadline er at det skal være klart til 2015 sæsonen.

2: Sportsudvalg.  Hvad nu

Vi er reelt i en situation at vi reelt ikke har et fungerende SU trial.  Formanden Thomas Ertmann har tidligere meldt ud at han ville stoppe til Repmødet,  af arbejdsmæssige årsager, sidenhen har situation så ændret sig så han reelt er stoppe allerede,  samtidig har Jan Jørgensen meddelt at han ikke var interesseret i at fortsætte, og senest har LN meddelt at han blot laver reglementet færdigt, så det er også slut. Vi har dog optaget et nyt medlem i gruppen, Nicolai Schmidt,   NS har ved flere lejligheder i løbet af det sidste år tid, udtrykt ønske om at gøre et stykke arbejde i SU, hvorfor det var naturligt at udpege ham som nyt medlem. 

Men vi skulle jo gerne finde 2 – 3 mere.  Hvorfor følgende besluttedes

 Der skrives til klubformændene om de har emner til SU.  HJB  1/11

Der laves skriv om SU arbejde, der ligges på DMUsport  og udsendes nyhedsmail om.  HJB  1/11

3:  Reglement 2014.

 

Reglementet blev systematisk gennemgået,   det er fundet en del overflødige tekster, ligesom der mangled enkelt præciseringer.  Og official reglementet er blevet indskrevet i reglementet.  Udover dette besluttedes følgende ændringer.

 

4.3 Classic Elite ændres til Classic Hvid.

4.4  Ændres så der altid skal bruges bændel

5.0 Ved tildeling af bestemt startsektion, skal det altid gøres klassevis.

5.1 gennemsnitlig hastighed max 10 km.t .  7 minutter pr sektion pr omgang.

5.1 Tidsbegrænsning for første omgang droppes.

5.4 Arrangøren kan tillade at sektionerne ikke køres i rækkefølge, under forudsætning af det kan gøres sikkert.

5.7 b det tydeliggøres at det kun at hvis man rører motorcyklen at man for 5

 5.8 Ved absolut pointslighed deles placeringen.   F.eks  2 kørere slutter på andenpladsen,  næste placering er således 4.

6.1.  Nu kræves  en farvemarkering minimum 50cm²  mellem gaffelbroerne,  udformning er ligegyldig.

9.3  Reglen omkring internationalt licens fjernes.

9.3  Overflødig tekst omkring oprykning er fjernet.

9.5 Særligt gældende for Classic fjernes

12.1 Tekst tilføjes ”Maksimale”

13.0 Classic Hvid og +40 får DM status  og følger således  E. klassen

 

4: Holdning til kalender

Det er SUs klare holdning at der ikke er for mange stævner,  et ønske om at reducere antallet af stævner vil være at afvikle sporten i stedet for at udvikle,  kørere der syntes der er for mange har jo altid muligheden for at lade være.  

5: Oplæg til Sektionsbygger håndbog ( vedhæftet )

Blev præsenteret af HJB,  den vil blive præsenteret for klubberne til Arrangør konferencen.

Evt.

NS laver Videoer:  Lodsejer præsentation og bedømmer instrutionsvideo.  Deadline  15  januar   

Næste møde.  Aftales senere.

HJB

 

 

 

 

Referat Møde SU Trial -  dato  28/06/2013

Sted: Via. Skype

Mødetid: 17.00

Deltagere: Jan Jørgensen (JJ), Leif Nielsen (LN), Thomas Ertmann (TEO)

 

Dagsorden

1.      Sværhedsgrader (indkommende mails og telefoner samtaler)
Der har været flere henvendelser til Sportsudvalget – både via mail, og via telefonen – som har lydt på bekymringer omkring sværhedsgraden af de sidst afholdte løb.
Vi skal starte med at sige at der kan være løb som ”rammer ved siden af hensigten”, og det skal alle have forståelse for – det er kun mennesker der bygger, og derfor kan fejl opstå.
Det er samtidig også Sportsudvalgets holdning at Trial ikke er en sport hvor motorcyklerne skal slæbes rundt, og hvor vinderen minimum skal have 50 prikker for det har været sjovt. Trial er en koncentrations sport, hvor balance og teknik skal være i højsædet. Fra Sportsudvalgets side skal derfor lyde en henstilling til at klubberne ikke laver sværhedsgraden i sektionerne efter de bedste i klasserne, men således at den brede midte kan deltage –

Sportsudvalget laver ikke løb – det gør klubberne – og derfor kan Sportsudvalget ikke styre sværhedsgraden direkte – vi kan kun henstille. Dog vil Sportsudvalget fremover efter hvert løb, lave en efter evaluering med klubben – ud fra de tilbage melding der er kommet til sportsudvalgets medlemmer efter løbet. (ikke under løbet)

Der er kommet forslag om at der én gang om året lavet et kører møde – hvor alle kan møde op, for at få en snak med Sportsudvalget. Dette vil Sportsudvalget nok forsøge at prøve af i sæsonen, for at se om det evt. kan skabe nogle gode ideer. Mødet forslået lavet senest i OKT, og evt. sammen med et løb..


2.      Opgaver til 2013

a.    Sektionsbygger bog (hvad skal være i en sektion, og hvad skal der trænes efter)
Til arrangør konferencen i November 2012, var der flere klubber der ønskede at der blev lavet en Sektionsbygger håndbog – som også kunne danne grobund for træningen. Sportsudvalget går nu i gang med at oversætte den Norske Sektionsbygger bog, som lader til i store træk at kunne give os det vi ønsker.
Opgaven med at få denne bog oversat, er pålagt TEO

b.    Uddannelses politik + Official uddannelse
Der skal påbegyndes arbejdet med at bygge videre med den official uddannelse der blev påbegyndt i 2012. Dette gøres for at Sportsudvalget (og dermed Dansk Trial) selv får en finger med i spillet – og for at lette denne opgave for Uddandelses Udvalget under DMU – LN vil arbejde videre med dette.

3.      Mere synlighed om Sportsudvalget – samt sportsudvalget opgaver/beføjelser
Der er stor tvivl om i Trial miljøet, om hvilket opgaver/beføjelser som Sportsudvalget for Trial har – og hvilke opgaver der skal varetages af klubberne. Derfor påhviler det det Sportsudvalget at sørge for en bedre kommunikation ud til kørerne. Dette kan gøre igennem de vanlige medier – mail, hjemmesider og Motorblad – men skal i lige så høj grad være igennem udmeldinger til løb. Det vil sige at vi fortæller lidt efter hver løb, og hvad der sker i øjeblikket, hvad vi har gang i, hvad vores beføjelser er og – i lige så høj grad – hvad det ikke er.

4.      Udkast til reglement 2014
Udkast til reglement skal være Off Track i hænde senest slut okt. Der skal Sportsudvalgets medlemmer allerede nu begynde arbejdet med at samle ideer til reglementet 2014. Dette vil blive diskuteret yderligere på næste møde.

5.      evt.

6.      Næste møde er Torsdag den 22 August kl. 17.00 via Skype

 

 

Møde i SU Trial – 18.06.2012

Tilstede: Thomas Ertmann, Jan Jørgensen, Michael Pedersen, Leif Nielsen.

Bedømmer instruktions video. Vi har længe talt om at dette kunne være lækkert for klubberne at have. Jeg mener at det er noget som vi fra SU Trial kunne lave til dem, og så evt. have på Youtube eller lign, som de kan sende rundt til bedømmerne inden løb. Sat til hjørne til næste reglements år. Vi syntes at det er en god ide, men der er pt. nogle arbejdsopgaver der presser sig mere på end ovenstående. Det vil dog være en "lækker" ting at give klubberne til sæsonstart 2013. Vi tager denne op igen til september, til næste SU møde

Lodsejer præsentations video. Ligeledes noget vi har talt om før, men som blev lagt hen til senere. Her er der tale om en video som klubberne kan tage med ud til lodsejer - enten før løb eller som led i at finde nye træningsområder. Thomas tager fat i Åge Schmidt, og hører om det ikke er noget han vil stå for. Gerne med noget video der allerede er lavet, således at arbejdsindsatsen holdes på et minimum.

Official setup. Her har Leif været i gang, men det er ikke helt det som DMU leder efter. Der er mere tale om de Officielle Officials som skal være tilstede under et løb. Her tales om miljø, maskine inspektion, dommere mm. Thomas laver oplæg, og sender rundt til gennemlæsning. Dette vil indeholde de roller der skal bestrides, samt en beskrivelse af disse. Derefter bliver dette sendt videre til reglementsudvalget.

Overtage listeføring, DM point m.m. HJB har ytret ønske om at komme af med listeføringen på trialsport.dk. VI skal have talt om hvordan vi kan håndtere denne opgave. Vi vil prøve at spørge HJB om dette ikke kan fortsætte med at være en opgave der ligge uden for SU. Dog har Leif sagt at han vil påtage sig rollen – dog med forbehold af at vi kan flytte motorbladet til en anden.

Forberede evt. reglement ændringer til næste år. (anmeldelses gebyr) Der er en del vi skal have tale om vedr. reglements ændringer. Jeg anbefaler dog at vi nedsætter et udvalg der kan kigge på at lave de ændringer der skal til, for at få rette mere ind efter internationalt reglement.

Vi skal dog have talt om Classic og Classic Elite sporet - hvad gør vi, og skal de nedlægges? Der ud over er der reglen om tilbagekørsel, den nye DM klasse og tid i sektionerne. Og så... skal vi ikke lade løbstilmeldingen stige 25 kr? Vi lader løbstilmeldningen stige med 25 kr. Vi mødes i SU Trial inden november, for at lave det nye reglement – sammen. Vi sløjfer ikke Classic Elite – men holder MEGET øje med den over den næste tid. Der var opbagning til at der skal indføres tid næste år, samtidig med at "tilbagekørsel" kan sløjfes.

Forberede Budget til næste år. Vi skal have talt budget for 2013. Der er sket en del ændringer i 2012 - herunder at DMU har oprettet en Elite gruppe/udvalg. Det er dette udvalg der varetager budgetterne mm for Eliten - også for Trial. Derfor er denne del tager væk fra SU Trial. Vi er stadig dem der skal anbefale landstræner og evt. hjælpe til med det praktiske omkring landsholdet - endnu. Der blev informeret om det nye budget for 2013, og hvordan det skal opbygges. Vi skal i tænketank om hvad vi gerne vil benytte pengene til/have støtte penge til. Budgettet skal laves på næste møde – September 2012.

Udarbejder banesikkerheds reglement. Der skal udarbejdet et bane sikkerhed reglement. Dette er et krav fra politiet, for at vi stadig kan afholde løb. Jan vil gerne kigge på denne opgave, og vil komme med et udkast. Der kan tages udgangspunkt i Enduro reglementet. (efterfølgende har Thomas fundet ud af at Enduro IKKE har noget reglement). Der kan tages kontakt med HJB, som vil kunne informere om nogle af de ting et sådant reglement. Jan rundsender et forslag via mail, som så ligge klar til afsluttende redigering på mødet i september.

Nye SU medlemmer. !! ?? Styrkelse af SU hen imod mulig selvstændig SK. Det "lugter" lidt af at DMU måske splitter SK Offtrack (vores kommission, hvor vi sidder med Enduro, Supermoto og Freestyle), op i selvstændige kommissioner. Dette er naturligvis en god nyhed, som betyder at vi får endnu mere at sige i forhold til DMU. Med det kræver også at vi nok skal have lidt flere "hænder", og at der bliver mere administrativt arbejde. Der blev informeret om de tanker der i øjeblikket er fra DMU’s side, om at lave 2 nye SK (Trial og Enduro). Dette er endnu kun på tegnebrættet. Desuden blev det diskuteret hvad der kunne gøres for at få flere til at interesserer sig for DMU arbejdet. Det blev aftalt at det er SU Trial’s opgaver (alle medlemmer af bestyrelsen) at skulle informerer om SU Trial og DMU’s arbejde for sporten – således at klubberne (og medlemmerne) for en forståelse af DMU’s arbejde – og hvad det er muligt at få DMU til)

Arrangør konference. Formanden forslår at der i november hvert år bliver afholdte arrangør konference. Denne skal gøre at klubberne kommer til at forstå hvad der kræves når de afholder løb, sætter dem ind i reglementet og fastlægger næste års løbs kalender. Mit forslag er også at deltager klubben ikke i konferencen - så er der ikke nogen løb. Dette blev enstemmigt vedtaget.

www.dmusport.dk nyheder. Vi skal have besluttet hvad vi gør med DMUSPORT.dk og nyheder. jeg får simpelthen ikke lagt nogen derop grundet tidspres, så vi skal have fundet en ordning. Vi tager tekst fra Rebild Trialsport. Dette bliver en opgave for Thomas Ertmann der allerede er redaktør på Rebild TrialSport. Strategien for informationer på dmusport, vil fortsat være at målgruppen vil være resten af DMU – altså ikke Trial folk.

Motorbladet. Hvad er den videre plan, og hvad skal vi bruge motorbladet til. Leif vil gerne stadig stå for motorbladet. Strategien for motorbladet vil stadig være at give info til resten af DMU om alt det der forgår i Trial – samtidig med at det skal være interessant for Trial folk at læse. Der SKAL være stof med i hvert Motorblad, og helst mere end 1 side. Der skal forsat kæmpes for at Offtrack bliver "sat fri" af Motocross i motorbladet (og andre sammenhænge) – dette er til stadighed et problem.

Trial på Sjælland. Sjælland står lidt stille Trialmæssigt - kan og skal vi gøre noget? Vi skal have flyttet Hedeland Trial – da der er løb i Norge (måske til nov – så det bliver det sidste løb) Vi tager fat i Hedeland (Jan og Kim) til Stenstrup, og fortæller dem hvad vi forventer. Dette er en opgave for Thomas Ertmann.

 

 

 

Referat Møde SU Trial     dato  09/10/2011

Sted: Tandskov træningsområde ved Silkeborg

Mødetid: 11.30

Deltagere: Michael Pedersen (MP), Thomas Sørensen (TS), Leif Nielsen (LN), Thomas Ertmann (TEO)1.    Gaver til Steffen Sten cup
Der er indkøbt præmier og medaljer til Steffen Sten Cup. Præmierne består af gaveæsker far Muc Off MC rengøring s produkter. Det er store og flotte gaver, og de skal nok komme til at imponerer kørerne

2.    DM fra 2013
Det blev vedtaget at der fra 2013 vil være en omlægning af DM klasserne. Elite DM vil forsætte som nuværende, men DM-B vil blive nedlagt. Derimod vil DM-B blive erstattet af en DM Junior, for kørere under 18 – som vi kender det fra udlandet. De nærmere regler for hvordan DM-Junior skal afvikles, vil blive udarbejdet i 2012.

3.    Træningsskole
Planlægning omkring træningsskole for B og C - 2011 er ved at være færdig. Der er lagt program, bestilt T-shirts og booket trænere.  Der er allerede nu god tilbagemelding, og mange spændte kørere. Detail planlægningen vil blive lavet af Thomas Sørensen, og komme rundt i uge 42.

4.    Budget 2012
Budget 2012 skal være klar til SK Offtrack inden 25. okt. Budgettet vil blive udarbejdet af Thomas Ertmann, og rundt sendt til SU Trial. Modsat sidste år, skal der i år laves et budget der er delt i drift (bredden) med faste udgifter, og så projekter, som skal søges ved SK Offtrack/forretningsudvalget.  Det er bestemt at der skal søges til 2 projekter i 2012 – nemlig deltagelse i NM og TdN.

5.    Kalender 2012
Løbskalenderen 2012 skal være færdig medio december. Allerede nu sendes den internationale kalender rundt i SU, således at vi ikke ”dobbelt booker”. Leif Nielsen vil være den der kontrollerer løbskalenderen op imod Classic kalenderen.


 

 

6.    Official
På klubleder seminarium i november, vil de forskellige Offtrack grene (Trial og Enduro) sætte sig sammen, og her lave et fælles udspil til Official. Leif standser dermed i udarbejdelser af et Trial udspil, ind til andet er aftalt.

7.    Landstræner
For at kunne styre den forsatte proces i udviklingen af Eliten i Trial, blev det vedtaget at ”ansætte” en Dansk Landstræner. Landstrænerens rolle vil blive at sætte et Bruttohold til landsholdet. Landstræneren vil stå for træningssamlinger, træningsplaner, udvikling og holdsammensætning i deltagelse i TdN og NM.
Der var bred enighed om at Niels Nicolaisen vil være det perfekte valg, og Niels har allerede accepteret.
Landstræneren vil refererer direkte til  SU Trial igennem SU formanden. Landstræner jobbet er
ulønnet, men der vil blive ydet evt. kørsels godtgørelse mv.

8.    Sponsor 2012
Der mangler stadig en sponsor til Trial Cuppen 2012. Steffen Sten skal have buddet først. 09

9.    Næste møde
Næste møde bliver et webmøde i November måned.

 

 

Referat Møde SU Trial     dato  08/06/2011

Sted: Tebbestrup træningsområde ved Randers

Mødetid: 17.30

Deltagere: Michael Pedersen (MP), Thomas Sørensen (TS), Leif Nielsen (LN), Thomas Ertmann (TEO)

 

1.   Hurtig gennemgang af sportsudvalgets opgaver. (Formandens Beretning)
Vi byder velkommen til Thomas Sørensen. Thomas ret ny i Trial, men har masser af foreningserfaring fra f.eks. klatreklubben. Vi er glade for at have Thomas med på holdet.
Samtidig tager vi afsked (eller har taget afsked) med Hans Jørn Bech.
Sportsudvalget opgaver blev gennemgået – samtidig blev Sportskommissionens
opgaver gennemgået – således at skillelinjen blev ridset op (om end den er lidt flydende)

2.   Eliten - hvor står vi?.
Eliteholdet er udtaget for 2011, som det blev besluttet på sidste møde.
Holdet består af:
Thomas Pedersen
Dan Jørgensen
Morten Andersen
Johnny Rasmussen
Kurt Hansen (m)
Jesper Antonsen (m)
Niels Nicolaisen (m)
Dan Poulsen (m)
Thomas Ertmann (h)
Kristian Jørgensen
Elite holdet har allerede afholdt de første træningssamlinger og en træningsskole i Sverige. Resultaterne og ideer blev fremlagt.


3.   Budget 2011 - er der noget der skal sættes på Budget

a.    Kort og tænger til 2011/2012
Dette blev drøftet igennem, om udlevering af tænger og kort til klubberne. Som udgangspunkt er det stemning for at arbejde imod et samlet kort – så længe at der laves for mange kort (læs: muligheder for at ændre kort)

b.    Steffensten Cup
Det blev besluttet at de 5.000 kr. der kommer ind i sponsorat på Steffensten Cup, skal øremærkes til præmiering i cuppen.

c.    Eliteholdet
Eliteholdet har på nuværende brugt 8.500 kr. til træningslejren i Sverige. Der er stemning for at der skal ydes tilskud til TdN og Nordisk mesterskab. Det påtænkes et tilskud på 9.000 kr. til hvert arrangement. Det endelige beløb kan dog varierer afhængig af yderligere projekter.

d.   Sponsorater
Thomas Sørensen har forhørt sig om muligheden for sponsorater til sportsligt arbejde. Han har kontakt til fonden – Carlsberg Sport – som yder til enkeltsager. Her vil Thomas søge som tøjtilskud til Elitens ture til udlandet. Landsholdstrøjer betales af Sportskommissionen.

 

e.    Træningslejr
Der laves en Træningslejr i efteråret. Thomas Sørensen er allerede kommet med en masse gode ideer som der arbejdes videre med.
Herunder at det skal være en træningslejr for B og C.
At der kan lavet et arrangement om aftenen, for hele Trial DK. Evt. noget om motion/trial og kost – eller et foredrag af en eller anden art.  

4.   Sværhedsgrader - en kort snak om det som mange taler om.. Hvad gør vi...?
Skal vi have en ekstra klasse?. Dette blev diskuteret igennem, og Sportsudvalget ser for nuværende ikke nogen grund til dette. Vi har allerede en del klasser, og problemet er at sværhedsgraden i de enkelte klasser, er for høj til løb. Dette ses tydeligt på antallet af prikker. Desuden vil ekstra skilte og sektioner gøre det ekstra svært for sektions byggere.
Desuden er det ikke bare sådan at få startet en ny klasse op – det kræver et stort planlægningsarbejdet, for at sikre at resten af klasserne ikke ”falder sammen”.
Det blev vedtaget at der skal sendes en mail rundt via Trial listen, der forklarer at vi ser sektionerne som blevet for svære, og give nogle retningslinjer for hvordan de gøres lettere.

5.   Official uddannelse
Official uddannelse blev drøftet, og det blev vedtaget at Leif Nielsen vil lave et udkast der kan diskuteres ud fra. Leif vil kigge på dette inden for de næste 14 dage, og så vende tilbage.

6.   Roller i Sportsudvalget (er alle tilpas med det de laver?

a.    Webmand - www.dmusport.dk
Michael Pedersen fortsætter som webmand. Han har lovet at sende en mail rundt hver 14 dag/tredje uge for at finde et emne.

b.    Redaktør på motorbladet
Leif Nielsen forsætter som Redaktør på motorbladet.

c.    Kører Repræsentant.
Thomas Sørensen er ny Kører Repræsentant. Dette meldes rundt til Trial DK via Triallisten.

 

7.   Diverse
Der blev spurgt til Trial brochuren fra DMU – kan den også fås som pdf. Dette undersøger Thomas Ertmann

Tilskuerløb – hvad kræves der? Thomas Sørensen og Michael Pedersen arbejder videre på dette.

8.   Sidste punkt: Webmøde i August (nærmere dato følger) 

 

Godkendt. d. 20-06-2011

 

 

SU Trial informerer

 

Sportudvalgsmøde d. 25.04.2010

Tilstede:
Leif Nielsen (LN)
Kim Hirschgaard (KH)
Hans Jørn Bech (HJB)
Thomas Ertmann (TE)

Referent:
Thomas Ertmann

 

1. Kort Orientering om SK OffTrack og HB
HJB informerede om SK OffTrack – HJB er blevet formand for SK, som indbefatter Supermoto, Trial, Enduro og ATV. Hans Jørgen mener at sammenarbejdet er startet godt. Der er stor enighed i udvalget, og specielt sammenarbejdet omkring områder blev vendt. ATV har tilgang til nogle spændene områder, som måske kan deles med Trial.

Trial er den langt den største gren i SK Off Track. Der er ca. 75 Trial licenser på nuværende tidspunkt – 2009 blev der udstedt 90 licenser.

Budget for SK blev fremlagt. Der stadig lidt uklarhed om hvad der enligt er af udgifter og indtægter, da dette er det første år for den nye SK. Der er lagt op til at ALLE sportudvalg skal spare på udgifterne, således at de 93.000 kr. der er afsat ikke bliver brugt. Generelt er der skåret meget ned i udgifterne.
Der er budgetteret med et underskud på 5.000 kr.

HJB har også været til HB møde. Stoffet herfra er lidt tørt, og lidt mere overordnet. Der ligger referater fra HB møderne på dmusport.dk.

2. Udvalgets kompetencer og ansvar
SU Kompetencer og ansvar blev fremlagt.

·         Sportsudvalget er ansvarlig for den daglige drift af det enkelte sportslige område inden for reglementet og det fastlagte budget

·         Sportsudvalget er ansvarlig for at de besluttede aktiviteter gennemføres som planlagt

·         Udarbejdelse af forslag til sportslige reglementsændringer

·         Løbskalender

·         Godkendelses af løbstiladelser (tillægsregler)

·         Opfølgning på dommerrapporter, herunder om nødvendigt korrektion af foretagne dommerkendelser

·         Sager afgjort af et sportsudvalg kan ankes til sportskommissionen

·         Godkendelse af baner

·         Overvågning af sikkerheds og miljø forhold.

Ikke alle de ovenstående punkter er fuldt gældende for SU Trial, da der f.eks ikke udarbejdes dommerrapporter eller er bane syn.
3. Fordeling af opgaver og ansvar
Der påligger et antal opgaver der skal uddelegeres. Se de enkelte punkter for ansvarlige.
TE har påtage sig opgaven med at blive ny formand for SU Trial – Leif påtager sig derfor rollen som Kører rep.
HJB fortsætter som listefører og Webmaster på www.trialsport.dk.


4.Evaluering af nye skilte og bruge af dem.
Generelt er tilbagemeldinger fra kørerne gode i det nye system. Det er let overskueligt.
Vi skal dog passe på at vi ikke har for mange skilte der peger samme ved. Eks. kan være at stort set det blå spor var som det røde, dog uden én eller to røde pile. Dette kræver træning, og bør være noget man tænker over når man sætter spor til træning.
Sværhedsgraden er som resultat, hævet lige rigeligt for A Sporet rigeligt. Man skal være opmærksom på at man har muligheden for at lave 3(4) fuldstændigt forskellige ruter i sektionerne.
Skiltningen skal sidde på forsiden af pinden – således at alle sætter dem ens.

5.www.
www.trialsport.dkwww.dmusport.dkwww.trialcentrum.dkwww.rebildtrialsport.dk

Trialsport.dk bruges til løbsopdateringer, point mm.
dmusport.dk (offtrack) bruges til generelle opdateringer til hele motor danmark
rebildtrialsport.dk og trialcentrum.dk bruges til lokale opdateringer

KH tager denne opgave med at opdater dmusport.dk 3 til 4 gange om måneden. Stoffet skal tilrettet, således at det er interessant for folk der ikke lige er i Trialverden.

6. Opgaver dette år.
Træningsskole – Såfremt at Hedeland giver grønt lys (med pris) så kan vi placerer det opad Hedeland Trial 20 og 21 august. KH kigger på dette og tager det sammen med HJB.

Vi vil gå efter 100 udstedte licenser i 2010 – i 2009 var der 90 licenser.

Vi vil have flere til løb! – Vi skal have lavet et gennemsnit af tilmeldte pr løb 2009, og beregne en % forøgelse derud fra.


7. Fremtiden 24 måneder.
Der skal satses på ”ungdommen”. Her vælges der én kører ud i år, der kan modtage DMU støtte til et løb i Sverige.

Hvordan rekruttering vi nye kørere.
TE fremlagde hvordan Rebild TrialSport gør for at få flere til at tilslutte sig sporten. Der bliver naturligvis satset på de ungdomsskoler i Vesthimmerland der har Trial på programmet – de danner en naturlig ramme for rekruttering.
Derud over er det vigtigt at ALLE i klubben hiver venner, bekendte og hvad de ellers kan finde med ud for at se Trial – for kun derigennem for vi promoveret vores sport
Der ud over er det utroligt vigtigt at benytte enhver lejlighed til at promoverer sig selv – pressemeddelelser til lokalaviser, stille op til arrangementer, eller lave åben hus dage.
Alt dette kan naturligvis ikke ligge på én person, men skal være et samlet mål for klubben – derfor sæt mål for hvad det er I vil !!  Det drejer sig om Synlighed – synlighed - synlighed….

KH gav info om forholdene på Sjælland. Der arbejdes hårdt for at udvikle Trial og få flere til at tilslutte sig sporten.

8. Stævner /Arrangører /Områder
Stævner – Det blev debatteret – specielt om der er krav fra kørerne om flere løb. Ligeledes om og hvordan vi får flere til at tage bilen til Sjælland.
KH vil meget gerne lave flere løb, men tilslutningen fra specielt Jylland er mildt sagt dårlig.
KH udtrykte sin frygt for at flere stævner vil udsulte de sjællandske løb. Flere løb vil højst sandsynligt betyde at flere ikke vil køre alle løb, og de sjællandske løb vil nok stå først for skud.

Der kan udbygges med enten Classic løb eller et specielt løb som f.eks. et indendørs. KH vil undersøge om muligheden for et Classic løb, mens TE vil undersøge om muligheden for at RTS laver et speciel løb – evt. et indendørs.

Der skal arbejdes på - i takt med at der kommer flere kører – at der kommer flere arrangører. 

Områder – der skal til stadighed arbejdes på flere områder. Der er masser af områder på Fyn, men der skal arbejdes på flere områder i Jylland og på Sjælland. KN og TE arbejder på sagen sammen med de respektive klubber.

9. Evt.
Husk løbs anmeldelse – web og penge.
Vi henstiller til at folk tilmelder på nettet, og vi skal forsøge at få folk til det. Hvor meget der tages for efter anmeldelse er op til klubben selv!

HJB gav en gennemgang af det nye pointsystem til at bruge på computeren. Systemet er udviklet som en skabelon til Excel 2007. Systemet ser meget lovende ud!.

TE tager snakken med Dan Poulsen, omkring rep. som mini/micro.


10. Næste møde
Der blev ikke sat en dato endnu for næste møde, men det planlægges holdt omkring september / oktober.

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Dagsorden. Møde i Trialgruppen.  14/9 2009 hos HJB kl 18.00.

 

 

Mødedeltagere Leif Nielsen (LN ) Kim Hirschgaard (KH) Hans Jørn Beck (HJB)

 

1: Velkomst til Leif i Trialgruppen. Hurtig gennemgang af tidligere referater.  Diskussion  om trialgruppens virke.   Herunder regionale opgaver.

Gruppens opgaver diskuteredes,  specielt i forbindelse med den kommende ny struktur  vil det være vigtigt at have styr på forskellige opgaver,  HJB.  Efterlyste en måde hvor LN og KH kunne være mere synlige hos kørerene,  På Sjælland har situationen været lidt uklar i forbindelse med KH formandskab i HM og fratrædelse i samme.  I Jylland er LN jo ny mand.

VI vil arbejde med denne problematik så vi er på plads når den nye struktur implementeres.

Allerede nu ville LN dog meget gerne påtage sig arbejdet som ”stofkoordinator” på en fast trialside i Motorbladet.  HJ aftaler dette med Kenneth på kontoret, LN og Kenneth aftaler derefter selv detaljerne

 

 

2: Reglement ændringer. 

 

Forslag fra HJB

Vi gå tilbage til at de forskellige klasser kun kører deres egne farver. 

Se bilag 1 + rettet reglement.

Der blev i øvrigt gennemgået forskellige  tilretninger i reglementet, omskrivninger m.m.

 

Oprykning ??.

Blev diskuteret og den nuværende form fundet hensigtsmæssig .

 

2 Spor i classic  ??

Blev diskuteret,  ikke relevant på nuværende tidspunkt.

 

DM Points.  25 skala.

Det blev vedtaget at indføre 25 points skalaen for DM og Trial cupen.  Der er standard i resten af DMU

 

Skiltning. 

Det blev vedtaget at kraftigt opfordre klubberne til at følge ”denFinske standard” for skiltning, ( første gang brugt ved Barbablonde. 

 

 

3:  Løbskalender  2010.

Løbskalenderen for 2010 skal være klar medio November.

 

 

4: DMU struktur.

Udvalget bakkede op om HJBs kandidatur til pladsen i den nye Kommission.

 

 

 

 

Mødet sluttede kl. 22.00

Ref.  HJB 15/9 2009

 

 

Referat.

 

Møde i Trialgruppen d. 15/11 2008 hos Hans Jørn Beck. 

 

Deltagere.

Hans Jørn Beck  (HJ)

Kim Hirschgaard Nielsen (KN)

Michael Andersen. (MA)

 

1: Gruppens arbejde i 2008 diskuteredes, der har været nogle opgaver der ikke er blevet udført i forhold til aftaler, ved tidligere møder.  HJ påpegede vigtigheden i at aftaler bliver overholdt, eller at man alternativt siger fra som Ole Kristensen blev nødt til tidligere på året.  Udskiftningen af det Jyske trialgruppe medlem, har været positivt for alle implicerede.  

Af opgaver der således ikke er blevet udført i forhold til sidste referat er.

Skilte: Dette tager MA sig af,  Michael kommer med oplæg senest 1/12 2008

Velkomstfolder:  MA bruger mit oplæg til tekst og Thomas Ertmanns oplæg. Og kommer med første oplæg 1/1 2009

 

2: Det besluttedes at beholde den nuværende sammensætning af gruppen.

 

3: Opgaver der skal arbejdes med i  2009.

Official uddannelser: HJ har godt gang i dialog omkring dette, der vil sandsynligvis kunne afholdes kurser i foråret.

Afmærkningsstandarder: Vi afventer oplægget fra MA målet er samme type skilte ved alle trials.

Træningsskole for Elite/A kørere: HJ undersøger muligheden for et træningsophold i Sverige (Partille) med ”professionel træner:

                      Træningskole: KN arbejder med Træningskole for voksne i Hedeland.

                      Tidtager program: HJ undersøger mulighederne, der er modtaget prøve på program fra

                      Norge og Tyskland, ( Efter mødet har Knud Møller AMK tilkendegivet at han vil            

                      stille sit Access baserede program til rådighed for andre klubber)

                      2009 Kalenderen er indsendt til DMU

 

Der blev diskuteret om der skal være flere trials, vi mener at udviklingen vil vise det, kommer behovet hurtigere end vi regner med, kan der hurtigt arrangeres flere.  Senest til Klubleder seminaret blev HJ spurgt om muligheden for et trial på Nisseringen.  Ydermere har MA været ude at kigge på et terræn vi har fået stillet til rådighed til et stævne.

 

Sværhedsgraden blev igen diskuteret, og man var enige om at de generelt lettere trials vi har set i år skal bibeholdes indtil videre. Der har været trial i år der har givet mange points. Det har dog ifølge vores vurdering ikke været tilsigtet fra arrangørerne, men arrangørerne opfordres igen 2009 at følge linien, med forholdsvis lette spor.     

 

4: MA havde et spørgsmål omkring oprykning fra C klassen.  HJ svarede at man skal huske at C klassen er en indslusningsklasse,  der er inden der rykker op uden at have fået gode resultater i C klassen,  en rigtig god kører kan rykke op efter 3 trials, forudsat der er mange deltager i klassen, omvendt kan en kan så talentfuld kører i C klassen i mange år.   Er der en der rykker op, som ikke har ambitioner om at skulle køre noget der er sværere end C, er Motionsklassen jo altid åben,  der får man blot ingen pokaler, men det er jo heller ikke derfor nogen vil blive i C.

 

5: Man vil undersøge muligheden for at få Classic klassen med i Trialaction Cup.

 

 

Referent HJ

 

 

___________________________________________________________________________________

Strib 1/10 2008

 

 

På grund af travlhed med etablering at forretning, er det besluttet at Michael Andersen Aalmk overtager Ole Kristensen arbejde i trialgruppen,  Ole vil fortsat arbejde med rekruttering og træning m.m.

 

Kontakt din lokal Trialgruppemand her

 

Hans Jørn Beck. Fyn                            trial@stribnet.dk               tlf. 40159669

Kim Hirschgaard Nielsen. Sjælland           hirschgaard@nielsen.dk      tlf. 21630169

Michael Andersen. Jylland                     mcsupply@gmail.com         tlf.

 

 

___________________________________________________________________________________

Referat : Møde i Trial gruppen. 16/5 2008-05-29

 

Deltagere

Formand Hans Jørn Beck

Sjælland Kim Hirschsgaard Nielsen      

Jylland   Ole Kristensen.

 

 

1: Opgavefordeling i Gruppen.

Udover forskellig opgaver omkring trial sporten i DK. Besluttedes det at sætte navn på nogle konkrete opgaver.

A: Reglement : den samlede trial gruppe. HJB koordinerer med DMU og skriver.

B: Official: HJB arbejder med oplæg til ny officialuddannelse der skal være på plads til næste år.    

C: Løbs info. Trial gruppen vil som service for alle klubber, udsende korte mails i mailgruppen når der er deadlines på tilmeldinger. Dette tager KHN sig af.

D: Trial gruppen prøver i fællesskab på at få fundet skribenter fra alle arrangementer, så vi kan blive synlige i motorbladet.

 

2: Opgaver her og nu.

I bestræbelse på at få det gjort lettere og måske billigere for klubberne at arrangere trial, besluttedes det at undersøge mulighederne for et evt. fælles indkøb af sektionsmateriale, samtidig vil vi også undersøge mulighederne for at finde evt. sponsorer til dette.

A: Bånd: HJB undersøger ( jeg har fået et tilbud fra Italien 40 kr. pr rulle 500m fragt frit leveret ved 108 ruller )

B: Skilte OK undersøger muligheden for at få lavet skilte (Pile) som dem der bliver brugt internationalt.

C: Kort HJB indhenter priser på kort. ( også med internationalt forbillede.

D: HJB undersøger om DMU i givet fald kan betale noget.

 

3: Trial møde.

Det besluttedes at invitere til trial møde d. 14/6 kl 16.00 i Vejrumbro. Et møde hvor alle trial interesserede kan komme og deltage i debatten. Det er ikke et møde hvor noget skal besluttes eller stemmes om. Men udelukkende et debatmøde til brug for trial gruppen.

 

4: Velkomst af nye kørere.

KHN udfærdiger et velkomst skriv der kan gives til alle nye trial kørere i hele landet.

 

5: Bedømmere.

Den største udfordring i dansk trial er at blive ved med at finde bedømmere. Vi må igen gøre opmærksom på at hvis hver kører bare have 2 bekendte, venner, børn, forældre,  eller lignende, der kunne hjælpe 2 X 4 timer om året, så var disse problemer løst.

 

6: Næste års løbs kalender diskuteredes, skal der være flere trials,  det besluttedes at se tiden an, og se om vores fremgang holder på lidt længere sigt.

 

7: Sværhedsgraden / Ny skiltning 

Indtil nu i år har sværhedsgraden specielt i Elite måske været til den lette side, men dette skyldes i høj grad godt vejr, havde der til disse stævner kommet en smule regn havde billedet set anderledes ud. Den nye skiltning har vist sig at fungere godt, ikke mindst DM trialet i Hedeland, var et skole eksempel på god skiltning, med forholdsvis få men godt placerede skilte

 

8: Der har været lidt forvirring omkring klipning i kort, hvor man skal klippe, i rækkefølge, eller udfor den faktiske sektion, (førstnævnte blev gjort for at kunne finde en vinder ved fuldstændig pointslighed. Hvis alle ikke starter i samme sektion) for at undgå dette besluttedes det at, se bort fra dette punkt i reglementet,  og i stedet ved lighed. Lave en omkørsel i en sektion, dette vil blive indført i 2009 reglementet.

 

9: Der arbejdes i at finde et simpelt Tælleprogram der kan bruges af alle klubber, der findes et program i tyskland, det fås desværre ikke på dansk, AMK har ligeledes et OK undersøger om det i givet fald mår bruges, hvis det er brugervenligt nok.     

 

10: Kørerne ser ud til at være blevet bedre til at huske ”nummerpladen” på cyklen, men der mangler stadig nogle få, alle har heller ikke helt styr på den fra i år obligatoriske stopknap, begge dele vil der fortsat være focus på. 

 

 

Næste møde aftales senere.

 

 

Næste møde aftales senere.

 

 

_________________________________________________________________________________

 

3/3 2008

Der var i weekenden Repræsentantskabmøde i DMU, og i SD Motocross hvor vi hører under.

Ved DMUs repræsentantskabsmøde var jeg på talerstolen, med en opfordring til at man i fremtiden, når man i DMU og AD arbejder med, f. eks. Reglementer, m.m. husker de små sportsgrene, og ikke kun ser DMU som man ser på DMUs hjemmeside. Speedway, Cross, DMX og roadracing.

Jeg er fortrøstningsfuld omkring dette, men ved også at det kræver en indsats fra os alle ikke mindst os i Trialgruppen.

Til SDs Repræsentantskabsmøde, fik vi endda ros, for uopfordret at have etableret trialgruppen igen, og vi blev ønsket tillykke med vores fantastiske fremgang, og sidst fik vi en cadou for vor høje informationsniveau til vore kørere, her i dette forum, og på vores hjemmesider, som formanden for SD sagde til mig var helt enestående i DMU.

Så tillykke til jer alle sammen.

 

________________________________________________________________________________

 

 

Møde i Trialgruppen d. 20/1 2008 I Strib.  ( Første møde)

 

Trialgruppen er dannet i henhold til DMU almene reglement § 1.08

 

  1. Sammensætning af gruppen: Gruppen sammensættes af en aktiv Trialmand fra hver landsdel. Trialgruppen er sammensat af Hans Jørn Beck som repræsentant for Fyn. Ole Kristensen som repræsentant for Jylland, og Kim Hirschgaard Nielsen som repræsentant for Sjælland. Gruppen valgte Hans Jørn Beck som formand.

Der afholdes ikke valg til Trialgruppen,  men enhver aktiv trialmand/kvinde kan tilkende give, at komme med i gruppen.  SD motocross sammensætter gruppen som fremgår af det Alme regelement. 

 

  1. Formål: Gruppens primære formål er at fungere som bindeled mellem det danske trialmiljø,  og DMU / SD motocross.  Og  sikre at trialmiljøet i Danmark har et fælles fremtid og samlingspunkt, som samtidig også sikrer fælles mål og strategier for alle trialkørere / klubber i Danmark.

 

  1. Opgaver: De fleste opgaver som Hans Jørn Beck hidtil har varetaget alene, er beskrevet i det almene reglement.  Der udover besluttedes det at gruppen skal arbejde aktivt for et tættere arbejde omkring stævner,  aktivt prøve at få flere af sine ”egne” kørere til at deltage i stævner udenfor ens egen region.  

Der ligger også en opgave i koordinations af trialstævnernes sværhedsgrad, og der udarbejdes et regelsæt, som gør det lettere for bedømmere at løse usikre kendelser.

Gruppen vil også prøve at fremme, og koordinere at der igen bliver lavet stof til bla. Motorbladet.

 

  1. Mødefrekvens: Trialgruppen vil mødes efter behov.

 

  1. Opgaver nu: Fordelingen af de aktive kørere gør at vi er tvunget til at se på klasseindelingen/sværhedsgraderne i de forskellige klasser.  Som det er nu, ser det i år ud til at der reelt kun er 2 danske kørere. der bare nogenlunde kan begå sig i den sværhedsgrad der i dag er i Elite klassen.  Vi mener at det udfra et sport ligt synspunkt er uheldigt at skillelinien mellem Elite og A ligger der hvor den gør.  Udgangspunktet med eliteklassen da den blev lavet var at ca. halvdelen af A licenskørerne skulle køre Elite,  i dag er det tal under 20 %.      

Derfor har vi besluttet med øjeblikket virkning, at sværhedsgraden i Elite skal sænkes krafigt, så det igen bliver attraktivt for flere af A licens kørerne at køre med I Elite og kæmpe om DM Point. 

Et at værktøjerne vi vil gøre brug af er ændre Skiltnings reglementet,  som følger. C kører frit mellem båndene. B Kører gule pile.  A kører gule pile/porte + 1 blå pil/port pr. sektion.  Elite kører Gule pile/porte + 1 Blå pil/port + 1 Rød pil/port pr. sektion. Dette vil gøre forskellen i sværhedsgraden fra B til A mindre, idet A sporet lettes en smule, da toppen af denne klasse rykker op i E. Denne afmærkningmåde er afprøvet og virker let og overskuelig for alle både kørere og bedømmere.

Der skal til alle DM afdelinger, Inden løbets start være en gennemgang af sektionerne,  af en  udefrakommende rutineret sektionsbygger,  ( må ikke være en kører der ligger blandt de 3bedste i nogen klasse,). som med lov må tilrette sektionen før løbets start, dette for sikring af sværhedsgraden.

Reglementet vil blive tilpasset og lagt ud på ”Trialssport”  og rundsendt på Email. Endvidere vil vi medbringe nogle papireksemplarer til Vinter trial

 

  1. Hvis du har spørgsmål forslag eller i øvrigt andet du mener der skal tages fat i sporten på er du  velkommen

                til at tage kontakt til en fra gruppen.

 

Hans Jørn Beck Fyn

Kim Hirschgaard Nielsen Sjælland.

Ole Kristensen Jylland.

 

 

 

 

 

Referant

 

Hans Jørn Beck

 

Denne side er designed af Finn Lund / Hans Jørn Beck